Червен бряг

Община Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. Граничи с общините: Луковит, Роман, Долни Дъбник, Искър, Кнежа и Бяла Слатина.
Град Червен бряг е център на общината, която обхваща територия от 485 кв. км площ. Общината включва четиринадесет селища, в това число два града и дванадесет села: гр. Червен бряг гр. Койнаре, с. Бресте, с. Горник, с. Глава, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш, с. Чомаковци. 
Общината е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. 
Пътищата, които кръстосват този район, се събират в гр. Червен бряг - най-близка и удобна гара на централната железопътна линия София-Варна и свързват Тетевенския, Луковитския, Оряховския, Белослатинския и Ботевградския край. 
Населен преди повече от 7000 години, червенобрежкият регион е бил оживен център на живот и търговска дейност. През годините траки, римляни, гърци и българи са наричали тези земи свой дом. 
Неолитните селища на Телиш, тракийските поселения в Чомаковци и Пипра, Зентокурту, римските градове при Реселец и Чомаковци, пътищата, мостовете, византийските крепости и пр., и пр. - едно минало, което придава уникалния дух на селищата от червенобрежко, които днес са една пъстра плетеница от минало, настояще и бъдеще, смесила по омаен начин красотите на Балкана и равнината. 
Град Червен бряг носи името на село Червен бряг, намиращо се на 3 км от града (днес Пети квартал). 
Село Червен бряг и неговата махала Добролък са стари средновековни селища, регистрирани в турски документи от 1431 година като едно от трите села в състава на Реселец. 
През ХVІ в. съществуването на селището е документирано в регистрите за войнуци към кааза Нийболу (Никопол) под същото име - село Червен бряг. То се намирало в м. "Езерото", на 1 км южно от града, където и до днес се прави оброк на Св. Илия. 
Възникнал на гола поляна преди 105 години, на 3 км от село Червен брег, от първите дни на своето съществуване сегашният град се нарича и живее като гарово селище. 
Само 30-тина години след като спира първият влак на гара Червен бряг (1 септември 1899 г.) на картата на Царство България се обозначава най-младият град - Червен бряг (26 юни 1929 г.). 
________________________________________
На територията на общината има много категоризирани исторически обекти - паметници на културата от местно значение: 
•    паметни плочи - 98;
•    археологически обекти - 131;
•    архитектурно-скулптурни паметници - 35.
Инфраструктурата на общината е в сравнително добро състояние. През територията на общината минава първостепенният път от републиканската пътна мрежа София - Русе. Общата дължина на пътищата от местно значение с асфалтова настилка са 62.8 км.
Гарата в гр. Червен бряг е важен железопътен възел на линията София - Варна.
В рамките на общината има 4 ел. подстанции. Изградената в община Червен бряг електроснабдителна мрежа е в добро състояние. Далекосъобщителната мрежа в община Червен бряг функционира нормално. Изградени са 15 автоматични телефонни централи с общ капацитет: 12 хил. поста. През 2004 г. е пусната в действие цифрова телефонна централа за гр. Червен бряг.
Промишленост
Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се на територията на общината, е в областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната индустрия и хранително-вкусовата промишленост. Въпреки че структурата на промишлеността, с изключение на дървопреработващия сектор, е съхранена, общата икономическа криза в страната, през последните години, се е отразила неблагоприятно върху състоянието на промишлеността: непълно и недостатъчно ефективно използване на производствените мощности, ограничени производствени възможности, остаряла техника и технологии, недостатъчни инвестиционни възможности, неефективен следприватизационен контрол, недостатъчна осигуреност с пазари, недостатъчно развита и поддържана инфраструктура и др. В стратегията на общината за бъдещото развитие на промишлеността се предвижда решаването на тези и други проблеми. Положителен елемент в това развитие е навлизането на чужди капитали в редица предприятия (австрийски, италиански, германски, френски, гръцки). 
Селско и горско стопанство
Природните и климатични условия оказват положително влияние върху развитието на селското и горското стопанство. Общината разполага с 485 785 дка земеделска земя, от които 259 460 дка обработваема, 16 567 дка трайни насаждения и 66 948 дка горски фонд. Земеделските земи се обработват от 12 земеделски кооперации, 3 частни сдружения, 18 арендатори и от частни стопани. Приоритетно се явява растениевъдството, като най-голям е делът на зърнените култури. Освен тях се отглеждат технически и фуражни култури, и трайни насаждения. Добро развитие има зеленчукопроизводството, което задоволява основно личните нужди на селските стопани. Също така добро развитие има и животновъдството (говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство). 
Проблемите в селското и горското стопанство на общината са свързани главно с остарялата техника, ниската земеделска култура на населението, липсата на инвестиции, недостатъчните пазари и др. В стратегията на общината бъдещото развитие на селското стопанство е свързано с необходимостта от предоставяне на общинска земя за изграждане на семейни ферми и смесени дружества с участие на инвеститори, оземляване на безимотни и малоимотни, отпускане на кредити, създаване на нови трайни насаждения, създаване на зеленчукови градини за стокова продукция, повишаване квалификацията на селските стопани, създаване на реален пазар на земята и др. 

Кметове от БСП в община Червен бряг за мандат 2011 – 2015 Г.

Кметове на кметства:
с. Глава – Венелин Вътов
с. Лепица – Йордан Йорданов

Общински съветници от БСП в Червен бряг през мандат 2011 - 2015
Йордан Атанасов Йорданов
Тихомир Иванов Томов
Ганка Нинова Василева
Иванка Димитрова Петрова
Красимир Алеков Евтимов
Георги Стоянов Колев

Изпълнително бюро на ОБС на БСП Червен бряг
Мирослав Николов Михайлов
Стоян Петков Стоянов
Тихомир Иванов Томов
Ганка Нинова Василева
Иванка Димитрова Петрова
Красимир Алеков Евтимов
Галина Петкова Ботева
Николин Стоянов Кътов

Общински съвет на БСП – Червен бряг
Ганка Николова - председател
Александър Стоянов Иванов    
Ангел Кирилов Пачев    
Атанас Цветомиров М О    
Бисерка Христова Иванова    
Величко Цалков Матов    
Владимир Бетов Ценколовски    
Вълко Вутов Вълков    
Галина Петкова Ботева    
Ганка Нинова Василева    
Георги Стефанов Петков    
Георги Стоянов Колев    
Гроздана Миланова Атанасова    
Димитринка Цв. Иванова    
Елена Лазарова    
Иванка Дончева    
Иванка Димитрова Петрова    
Красимир Алеков Евтимов    
Марийка Георгиева Евтимова    
Мария Димитрова Попова    
Мария Йозова Мишева    
Мария Тодорова Недялкова    
Маруся Павлова Атанасова    
Милка Николова Велкова    
Мирослав Йозов Дженов    
Никола Иванов Николов    
Николин Стоянов Кътов    
Сашо Иванов Плючарски    
Светла Иванова Вълова    
Стела Христова Иванова    
Стефан Андров Младенов    
Стоян Петков Стоянов    
Тихомир Иванов Томов    
Тодор Кирков Иванов    
Тоно Димитров Тонов    
Тодорка Нетова Цветанова    
Тошко Александров Тодоров    
Христо Петков Узунски    

Контролна Комисия
Мариана Петрова Цачева - председател
Анелия Лазарова Ненчева
Въто Вътов Пешев    
Дияна Иванова Петкова    
Иванка Маринова Георгиева    
Красимир Николов Кръстев
Наталия Томова    
Нели Вутова    
Пенка Найденова Вътова

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи