Белене

Председател на ОбС на БСП-Белене: Петър Илиев Дулев

Гр. Белене, ул. Украйна 3, бл. 5-51, вх. Г, ет. 5, ап. 9

 

Белене е селище с близо десет вековна история. Наличните данни определят  неговото възникване през 1086 година, когато част от павликянското население, след потушаване на Тракийското въстание напуска околностите на Пловдив и се заселва до разрушения и обезлюден древноримски кастел Димум.

Животът тук съществува от дълбока древност. В локализираните над 20 тракийски могили са открити пет културни пласта. Първите датират от късния неолит, продължават през бронзовата и медната епоха и са доказателство за непрекъснат живот по тези места в продължение на 1200 години. От ІV век пр.н.е. до началото на І-ви век от н.е. тези земи са обитавани от тракийско племе гети, наричано още димензи.

Община Белене е разположена в Свищовско-Беленската низина, в централната част на Дунавската равнина, непосредствено до река Дунав. По територия и населени места е една от малките общини в България.

Състои се от шест населени места – общинският център Белене и пет села (кметства) – с. Деков, с. Татари, с. Петокладенци, с. Кулина вода и с. Бяла вода. Община Белене граничи на запад с община Никопол, на изток с община Свищов и на юг с община Левски. Общината заема територия от 285 046 дка., от които 14 126 дка. са урбанизирана територия.

Община Белене е част от област Плевен, която попада в обхвата на Северозападния район на планиране - най-бедния регион в Европейския съюз. Започналата през 2008 г. икономическа криза се отразява крайно неблагоприятно по отношение развитието на област Плевен и в частност на община Белене, въпреки, че през 2012 г. започват да се наблюдават положителни тенденции в развитието на местната икономика.

Икономическият облик на общината се определя от състояние на отраслите „Селско стопанство”, „Промишленост”, „Строителство” и „Транспорт”. Водещ отрасъл е селското стопанство. Земеделски кооперации и частни земеделски сдружения развиват своята дейност във всички населени места. Специализирани са в производства, изискващи висока степен на механизация. Промишлеността е представена главно от машиностроене, текстилно, трикотажно и шивашко производство.

Промишлеността на територията на община Белене е сравнително развита. 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ:

Антична римска крепост "Димум";

„Правият камък“, некропол от 7 могили край с. Деков;

Паметниците на загиналите във войните граждани на община Белене, разположени в Парка на признателността и в църквата „Рождество на Блажена Дева Мария“ в гр. Белене и на площада в с. Татари;

Етнографските сбирки в Народните читалища „Христо Ботев-97“ в гр. Белене и "Виделина" в с. Деков.;

В района има интересни католическите и източно православни църкви. В католическия храм "Рождество на Бл.Дева Мария" се намира светилището, съхраняващо мощи на Блажения Еп.Евгени Босилков.

Природен парк „Персина” с обща площ 217 км², разположен по цялата дължина на Свищовско - Беленската низина, включително част от ограждащия стръмен дунавски бряг при Никопол и Свищов и всички български дунавски острови в тази част на река Дунав. Основната цел на създаването му е съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, и запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите му. Уникалността и голямата значимост на комплекс „Беленски острови“ е причина на 24.09.2002 г. да бъде обявено за Рамсарско място, което е най-голямото по площ в България - 6 898ха.

Резерват "Персински блата", обявен за такъв през 1981 г., с цел  запазване на типични дунавски блата и характерна блатна растителност, заедно с населяващите ги колонии от рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гъски. Общата му площ е 385,2 ха и включва следните територии: "Писченско блато" с площ 182 ха, "Мъртвото блато" с площ 122,6 ха и "Старото блато" с "Дульова бара" с площ 80,6 ха. От 1999 г. резерватът е прекатегоризиран в Поддържан резерват и е  влажна зона с международно значение. Резерватът е истински рай за многочислени колонии от блатни птици, гнездовище на немия лебед и уникално есенно сборище на черния щъркел за страната.

Природна забележителност "Персин-Изток", обявена със Заповед №1106/02.12.1981 г. на КОПС с площ 718,9 ха. Това са най-източните девствени места на о. Персин, представляващи непроходими мочурища и просторни стари върбово-тополови гори и съобщества от тръстика и папур. Природната забележителност е прекатегоризирана в Защитена местност през 2003 г.

Резерват "Китка" на о. Китка, обявен за такъв през 1981 г. и има обща площ 25,4 ха. Целта му е запазване на първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел.

Резерват "Милка", намиращ се на о. Милка, обявен е с цел запазване на първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел. Простира се на площ от 30 ха.

Защитена местност "Кайкуша" - Включва остатък от влажна зона в бившата Свищовско-Беленска заливна низина и е с площ 240 ха. Обявена е с цел запазването на естественото местообитание на редки водоплаващи птици и растителни видове, както и характерния облик на района.

Природна забележителност в местността "Плавала".

Защитена зона „Никополско плато”, находяща се в землището на гр. Белене и община Никопол, с площ 223 ха. Включена е в Натура 2000 BG0002074 за опазване на дивите птици.

Защитена зона „Комплекс Беленски острови”, разположена е в землището на гр. Белене и е с площ 689 ха. Включена в Натура 2000 BG0002017 за опазване на дивите птици.

Защитена зона „Свищовско-Беленска низина”, която се намира в землищата на гр. Белене и гр. Свищов и е с площ 544 ха. Включена е в Натура 2000 Да BG000208 за опазване на дивите птици.

Защитена местност „Киселец”, разположена е в землище на с.Кулина вода с площ 10 ха и е включена в Натура 2000 - BG0000247 „Никополско плато”.

На територията на Община Белене са разкрити и регистрирани над 36 археологически обекта от римски, ранносредновековни и средновековни селища. Сред най-атрактивните са: старата римска крепост на брега на р. Дунав - Античният кастел “Димум”; античните канали “Гърла” – западно и източно от Белене; останки от средновековното селище “Секуриска” край с. Бяла вода; “Правия камък” край село Петокладенци; некропол от седем могили край с. Деков и др.

В памет на загиналите във войните граждани на община Белене са построени три военни паметника – два в Белене (в Парка на признателността и в църквата “Рождество на Блажена Дева Мария”) и един в с. Татари (на градския площад).

Изградени са и функционират две католически църкви – “Рождество на Блажена Дева Мария” (1860 год.) и “Свети Антоан Падуански” (1893 год.) и една православна – “Свети Георги” (1874 год.).

Белене е родно място на Блажения Епископ Евгений Босилков. В църквата “Рождество на Блаженна Дева Мария” се намира Светилището с късче от мощите на Монсеньор Босилков – място за поклонение на вярващите католици. На централния площад на гр. Белене е поставена и паметна плоча в чест на Блажения Епископ.

Ефективно функциониращ център на културния живот в общината са читалищата. Най-голямото сред тях е Народно читалище “Христо Ботев-1892” - гр. Белене, което допринася в най-голяма степен за запазване на самобитния фолклор и традиции на местното население. Местните обичаи, песни и легенди се интерпретират от танцови състави, фолклорни групи към читалището и множество индивидуални изпълнители, носители на призови места и награди от национални и международни фестивали и събори.

Към НЧ “Христо Ботев – 1892” и към читалището в с. Деков са уредени музейни сбирки. Традиционни занаяти и форми на поминък са плетене на мебели от камъш, кошничарство, бъчварство, ковачество, даракчийство, плетене на рибарски мрежи, пчеларство, лов, риболов и др, някои от които вече не се практикуват.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи