Червен бряг

Председател на ОбС на БСП-Червен бряг: Ганка Нинова Василева

Червен бряг 5980, ул. "Отец Паисий" №8

 

Община Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. Граничи с общините: Луковит, Роман, Долни Дъбник, Искър, Кнежа и Бяла Слатина.
Град Червен бряг е център на общината, която обхваща територия от 485 кв. км площ. Общината включва четиринадесет селища, в това число два града и дванадесет села: гр. Червен бряг гр. Койнаре, с. Бресте, с. Горник, с. Глава, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Ракита, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш, с. Чомаковци. 
Общината е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. 
Пътищата, които кръстосват този район, се събират в гр. Червен бряг - най-близка и удобна гара на централната железопътна линия София-Варна и свързват Тетевенския, Луковитския, Оряховския, Белослатинския и Ботевградския край. 
Населен преди повече от 7000 години, червенобрежкият регион е бил оживен център на живот и търговска дейност. През годините траки, римляни, гърци и българи са наричали тези земи свой дом. 
Неолитните селища на Телиш, тракийските поселения в Чомаковци и Пипра, Зентокурту, римските градове при Реселец и Чомаковци, пътищата, мостовете, византийските крепости и пр., и пр. - едно минало, което придава уникалния дух на селищата от червенобрежко, които днес са една пъстра плетеница от минало, настояще и бъдеще, смесила по омаен начин красотите на Балкана и равнината. 
Град Червен бряг носи името на село Червен бряг, намиращо се на 3 км от града (днес Пети квартал). 
Село Червен бряг и неговата махала Добролък са стари средновековни селища, регистрирани в турски документи от 1431 година като едно от трите села в състава на Реселец. 
През ХVІ в. съществуването на селището е документирано в регистрите за войнуци към кааза Нийболу (Никопол) под същото име - село Червен бряг. То се намирало в м. "Езерото", на 1 км южно от града, където и до днес се прави оброк на Св. Илия. 
Възникнал на гола поляна преди 105 години, на 3 км от село Червен брег, от първите дни на своето съществуване сегашният град се нарича и живее като гарово селище. 
Само 30-тина години след като спира първият влак на гара Червен бряг (1 септември 1899 г.) на картата на Царство България се обозначава най-младият град - Червен бряг (26 юни 1929 г.). 
________________________________________
На територията на общината има много категоризирани исторически обекти - паметници на културата от местно значение: 
•    паметни плочи - 98;
•    археологически обекти - 131;
•    архитектурно-скулптурни паметници - 35.
Инфраструктурата на общината е в сравнително добро състояние. През територията на общината минава първостепенният път от републиканската пътна мрежа София - Русе. Общата дължина на пътищата от местно значение с асфалтова настилка са 62.8 км.
Гарата в гр. Червен бряг е важен железопътен възел на линията София - Варна.
В рамките на общината има 4 ел. подстанции. Изградената в община Червен бряг електроснабдителна мрежа е в добро състояние. Далекосъобщителната мрежа в община Червен бряг функционира нормално. Изградени са 15 автоматични телефонни централи с общ капацитет: 12 хил. поста. През 2004 г. е пусната в действие цифрова телефонна централа за гр. Червен бряг.
Промишленост
Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се на територията на общината, е в областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната индустрия и хранително-вкусовата промишленост. Въпреки че структурата на промишлеността, с изключение на дървопреработващия сектор, е съхранена, общата икономическа криза в страната, през последните години, се е отразила неблагоприятно върху състоянието на промишлеността: непълно и недостатъчно ефективно използване на производствените мощности, ограничени производствени възможности, остаряла техника и технологии, недостатъчни инвестиционни възможности, неефективен следприватизационен контрол, недостатъчна осигуреност с пазари, недостатъчно развита и поддържана инфраструктура и др. В стратегията на общината за бъдещото развитие на промишлеността се предвижда решаването на тези и други проблеми. Положителен елемент в това развитие е навлизането на чужди капитали в редица предприятия (австрийски, италиански, германски, френски, гръцки). 
Селско и горско стопанство
Природните и климатични условия оказват положително влияние върху развитието на селското и горското стопанство. Общината разполага с 485 785 дка земеделска земя, от които 259 460 дка обработваема, 16 567 дка трайни насаждения и 66 948 дка горски фонд. Земеделските земи се обработват от 12 земеделски кооперации, 3 частни сдружения, 18 арендатори и от частни стопани. Приоритетно се явява растениевъдството, като най-голям е делът на зърнените култури. Освен тях се отглеждат технически и фуражни култури, и трайни насаждения. Добро развитие има зеленчукопроизводството, което задоволява основно личните нужди на селските стопани. Също така добро развитие има и животновъдството (говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство). 
Проблемите в селското и горското стопанство на общината са свързани главно с остарялата техника, ниската земеделска култура на населението, липсата на инвестиции, недостатъчните пазари и др. В стратегията на общината бъдещото развитие на селското стопанство е свързано с необходимостта от предоставяне на общинска земя за изграждане на семейни ферми и смесени дружества с участие на инвеститори, оземляване на безимотни и малоимотни, отпускане на кредити, създаване на нови трайни насаждения, създаване на зеленчукови градини за стокова продукция, повишаване квалификацията на селските стопани, създаване на реален пазар на земята и др. 

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи