Долна Митрополия

Председател на ОбС на БСП-Долна Митрополия: Александър Пенков Печеняков

гр. Плевен 5800, пл. "Възраждане" № 1, ст.334

 

Община Долна Митрополия е разположена в Централна Северна България. Тя е втората по големина община в рамките на област Плевен, като заема площ от 674 814 декара. Територията й заема северозападната периферия на областта, като обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит. Долна Митрополия граничи с пет български общини, а именно с община Оряхово, с община Искър в западната си част, община Долни Дъбник на югозапад, община Плевен на изток и община Гулянци на североизток. На север общината граничи с река Дунав и Република Румъния. 
Общината заема част от Дунавската равнина и долините на реките Дунав, Искър и Вит, заедно с хълмистите възвишения около тях. Основните релефни форми са равнинни.
Община Долна Митрополия включва в себе си 16 населени места, от които 2 града и 14 села. Общинският център - град Долна Митрополия, се намира на 11км разстояние от Областния административен център – град Плевен. Долна Митрополия е втората по големина от общо 11 общини в област Плевен. 
За развитието на община Долна Митрополия важна роля играе границата с река Дунав. Освен, че е естествен път, тя създава отлични предпоставки за развиване на международни връзки с крайдунавските градове по течението й. Въпреки това, потенциалът й не се използва пълноценно и не е добре разработен. По отношение на бъдещото социално-икономическо развитие на общината от основно значение са преминаващите в близост VII и IХ Паневропейски транспортни коридори. Това са именно № VII - Дунавска водна магистрала и № IХ Сухоземен транспортен коридор, свързващ Балтийско с Егейско море. Също така важно за регионът е пресичането на автомагистрала “Хемус”, както и ж.п. линия София-Варна. 
На юг от Крайдунавските низини се простира Дунавската равнина, чиято обща топографска повърхност има слаб наклон на север. Долините на главните реки се характеризират със асиметричен напречен профил и добре развити речни тераси. Вододелните пространства между тях представляват обширни заравнени или хълмисти повърхности, покрити с льос. 
Релефът на територията на общината е сравнително разнообразен. 
Релефът на община Долна Митрополия е равнинен, с надморска височина 50-75 метра. Създадени са благоприятни предпоставки за развитие на земеделие, селищна и пътна инфраструктура. 
Икономиката на общината се определя от ХВП, леката промишленост и селското стопанство. Поради тази причина от особено значение е тясната връзка между земеделието и преработващата промишленост и успешната организация между суровини и пазари. Този икономически профил се е сформирал на база природните ресурси, местоположението на общината, транспортните й връзки и историческото й развитие. 
В средата на 19 век се активизира стопанската дейност - пряко свързана с Плевенския пазар на зърнени храни. Емблематична е производителна кооперация „Българска захар", основана през 1930 г. от д-р Палаузов и проф. Асен Златаров. Кооперацията започва рафинирането на масла, и е инвеститор за изграждане на първия фуражен завод в България. 
Икономиката в общината се развива предимно от малки и средни предприятия. Това от една страна осигурява гъвкавост спрямо силно изменчивите външни условия, но от друга - липсва устойчивост и стабилност на икономиката, което е видно и от изоставащите икономическите показатели.
Приблизително 200 милиона евро е чуждестранната инвестиция, направена с изграждането на фотоволтаичния парк в с. Победа. 
Промишлеността в община Долна Митрополия е силно зависима от продукцията на селското стопанство и се занимава предимно с нейната преработка. 70% от предприятията работят в сферата на хранително-вкусовата промишленост като преобладават предприятията за производство на захарни изделия, преработка на зърнени култури, производство на слънчогледово олио и др. На територията на община Долна Митрополия функционират предприятия в сферата на шивашките услуги, дървообработване и производство на мебели и др. 
Потенциал за развитието на туризма в общината представляват природните и културни обекти на територията на общината. Природни забележителности са местността “Лагера“, “Ореша“ , “Парка“ в село Оряховица, а природозащитени обекти са вкаменели дървета в близост до река Искър и вкаменели стебла в местността “Калето“ в село Ставерци. Привлекателна е природата в село Байкал, което се намира на брега на р. Дунав и се характеризира с изключително голямо биоразноообразие и има условия за плаж. Там се намира и пристанищна инфраструктура, която има нужда от инвестиции, но представя нови възможности за развитието на туризма. В село Байкал съществува място, предвидено за строеж на нова вилна зона, има изграден къмпинг по линия на международната регата “Тит“ от Шварцвалд до Силистра по река Дунав. В някои населени места на общината са открити останки от антични некрополи, антични селища – в местността Сухия геран, югоизточно от с. Божурица са намерени отделни отрязъци от римски път, за който се твърди, че е пътят, свързвал Ескус с Филипопол – Карпатите с Бяло море и е минавал през Ад Тупеа /Рибен/ със Сторгозия /Плевен/. В гр. Долна Митрополия се издига паметник-братска могила в чест на загинали руски войни от Руско-турската освободителна война. В центровете на гр. Долна Митрополия и село Горна Митрополия е издигнат паметник – обелиск на Пирогов. 
В община Долна Митрополия са обявени 32 археологически, исторически, художествени и архитектурно-строителни обекта обявени за недвижими културни ценности, от които 4 са с категория „национално значение“ разгледани по населени места в анализа на община Долна Митрополия. 
Културното наследство в общината е концентрирано в Рибен, Подем, Ореховица и Байкал като в тях се намират недвижими културни ценности с категория „национално значение“. Те свидетелстват за историята, бита и културното развитие на местното население.
Археологическите разкрития показват богато културно наследство. 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи