Долни Дъбник

Председател на ОбС на БСП-Долни Дъбник: Красимир Йорданов

гр. Долни Дъбник 5870, ул. "Никола Петков" 4

 

 

Община Долни Дъбник е разположена в Централна Северна България и средната част на Дунавската хълмиста равнина. Територията й заема площ от 310 кв. км. Общината обединява седем населени места, от които общинският център гр. Долни Дъбник и шест кметства – Садовец, Горни Дъбник, Крушовица, Градина, Петърница и Бъркач. 
Общината се намира на 15 км. западно от областния център – град Плевен. Кръстопътното положение на община Долни Дъбник определя нейната важна транспортногеографска роля за развитие. Това се осъществява посредством първокласен път София-Русе/Варна и второкласен път Видин-Плевен-Русе/Варна; железопътна линия София-Русе/Варна. 
Долни Дъбник е разположен в Дунавската равнина и долината на река Вит. Районът е богат на археологически, исторически, художествени и архитектурно-строителни обекти, обявени за културни ценности. Те свидетелстват за историята, бита и културното развитие на местното население и дават възможност за осъзнаване на културната идентичност на общината.
Културното наследство в общината е концентрирано в селата Горни Дъбник и Садовец. От категория с „национално значение“ са 11 обекта, разположени в село Садовец:
Стара крепост - Садовско кале /Селище и град от Античността/, Големаново кале /Праисторическо и антично селище/, Манастира, м. "Студенец". 
Праисторическо селище, намира се в м. "Манастира", архитектурно-строителен от Античността и Средновековието; 
5 могили в северозападна посока от село Садовец
Праисторически селища на 4.3 км. западно
Селище от късножелязната епоха
Селище в пещера, праисторическо селище от желязната и бронзовата епоха
Антично селище

Значими културни ценности от категория с „местно значение“ в териториалния обхват на общината са: 
Паметник плоча на подпор.Григоров се намира в училищния двор в село Садовец; 
Паметник-гробница, м."Пиронското" 
Паметник, м."Телишкото"
Паметник на Доброволски, североизточно от село Крушовица 
Паметник на Вагнер, североизточно от село Крушовица
Редут, м ."Колодрума", северозападно от град Долни Дъбник
Къща на Илия Бешков, ул."Цв.Спасов" № 22, град Долни Дъбник 

Голяма част от историческите недвижими културни ценности са разположени в парк Лавров, където са се водели битките за освобождаване на Плевен. Обсадата на Плевен е най-тежката и продължителна битка в хода на Руско-турската война /1877-1878/. Западната османска империя задържа в продължение на почти пет месеца град Плевен, обсаден от Западния руски отряд: 
Парк-музей "Ген. Лавров", 3км югозападно от село Горни Дъбник
Паметник на С.А.Кутелов, 200м южно, от село Горни Дъбник
Паметник "Братска могила", /6 броя/, парк "Ген. Лавров" 
Големият редут - парк "Ген.Лавров" 
Скулптурна композиция "Вечна дружба"- парк "Ген. Лавров"
Мозайка "Добре дошли" - парк Ген.Лавров

Значимите религиозни обекти - паметници на културата са представени от следните обекти: 
Църква "Св. Параскева", село Петърница
Църква "Архангел Михаил", село Садовец 
Джамията, село Садовец
Църква до площада в град Долни Дъбник
Църква "Св. Димитър" /1989г. Църквата/, село Горни Дъбник

Приносът на община Долни Дъбник към икономиката на областта е основно в сферата на селското стопанство, което в проекта на Областната стратегия на област Плевен 2014-2020 година е определено като структуроопределящ отрасъл. Преработващата промишленост също е тясно обвързана с произведената земеделска продукция. Огромно значение за икономиката на общината оказва близостта до областния център и нейното благоприятно транспортно-географско положение. Община Долни Дъбник е една от общините, които попада в хинтерланда на град Плевен и неговото развитие следва да се разглежда в пряка връзка със социално-икономическите отношения, които се осъществяват с него. 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи