Гулянци

Председател на ОбС на БСП-Гулянци: Огнян Божинов Янчев

Гулянци 5960, ул. "Дружба" 2, бл. 3, вх. А, ап. 11

 

Община Гулянци е разположена в северната част на област Плевен. Северната граница е река Дунав. Това е най-дългата речна граница в сравнение с останалите три общини от област Плевен, граничещи с река Дунав. През територията на общината протичат в долните си течения реките Вит и Искър, и се вливат в река Дунав. Общата площ представлява около 10 % от територията на област Плевен и 2,4 % от територията на Северозападния район.
Населените места в общината са общо 12 и имат следната структура: един град - Гулянци, който е административният център на общината и 11 села - Брест, Гиген, Искър, Дъбован, Загражден, Долни Вит, Сомовит, Милковица, Ленково, Шияково, Крета. 
Гулянци е обявен за град на 4 септември 1974 г. с Указ №1942 на Държавния съвет на Народна Република България, а с Указ № 2295 0т 26.12.1978 г. става административен център на общината. 
Община Гулянци е една от развитите общини в Плевенска област, което е благоприятствано от географското й местоположение. В общинската икономика са представени различни отрасли, независимо от това, че е сериозно засегната от реформите и преструктурирането на икономиката през последните години. Закрити и ограничени са големи производствени мощности, традиционни за общината и региона. 
Икономическото развитие на община Гулянци през последните години се характеризира с различна динамика – ръст до 2008 г. и спад след общата финансова и икономическа криза през 2009 г. и 2010 г.
В структурата на общинската икономика са представени всички важни стопански сектори, като към края на 2012 г. са регистрирани 216 предприятия. Този показател отбелязва спад с около 10 единици в сравнение с 2009 г. – 226 предприятия.
Обликът на културния живот в община Гулянци се определя от културно-историческото наследство, наличието на професионални културни институти, читалища, както и от активната дейност на сдружения с идеална цел и творчески съюзи. 
Усилията на общината са насочени именно към максималното използване на даденостите на община Гулянци и превръщането на богатото културно - историческо наследство във визитна картичка на града. 
Общината разполага с читалища във всяко кметство и гр. Гулянци. Изградените художествени самодейни състави осъществяват богата художествено творческа дейност. Забележителни и многобройни са изявите на танцовите състави при читалища "П.Р.Славейков" гр. Гулянци и читалище "Искра" с. Гиген, групите за автентичен фолклор, групите за стари градски песни, театралните колективи. 
Местното културно и архитектурно наследство в общината е представено основно от Археологическия резерват "Улпия Ескус", който е обявен за паметник на културата с национално значение с решение обнародвано в Държавен вестник бр. 88 от 1965 г. С разпореждане № 37 от 21 ноември 2001 г. 
Територията на античния град Улпия Ескус е обявена за археологически резерват. Резерватът е с територия 507 016 кв.м. и охранителна зона от 2 420 189 кв. м. 
Общо на територията на Община Гулянци се намират 24 обекта, обявени за архитектурни паметници на културата. Те са разпределени в гр. Гулянци и 8 села от общината. 
Анализът на културната дейност откроява нейните положителни страни, към които могат да се отнесат културно-историческото наследство от недвижими и движими паметници на културата и в тази връзка добрата ресурсна база за развитие на туризъм. 

 

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи