за област Плевен

Географското разположение на Община Плевен благоприятства функциите й на областен и регионален център. Общината заема централната част на Дунавската равнина. Територията й е 809,712 км2, което е 17,4% от територията на областта и 0,73% от националната територия. Общината включва 25 населени места, от които два града – Плевен и Славяново и двадесет и три села. 
Град Плевен е административен център на Плевенска област, в състава на която влиза и община Плевен. Общината разполага с много добър ресурс от обработваема земя, а релефът и климатичните особености благоприятстват развитието на селскостопански дейности. 
Устройството на територията се изразява чрез пространствена връзка между населението, работните места и инфраструктурните съоръжения. 
Налице е силна концентрация на тези три фактора в общинския център. Въпреки балансираната селищна мрежа, е необходимо да се прилагат подходи за равномерно развитие на селата в Общината, в зависимост от техните демографски и икономически особености.
Наличието на обработваеми площи благоприятства развитието на мрежата от малки и средни предприятия в селата, свързани със селскостопанско производство, както и с предоставяне на услуги, предназначени за икономическите сектори, развивани в общинския център.
Като възможност, с очаквана най-висока възвращаемост по отношение влиянието, както върху икономическото, така и върху социалното измерение на мобилността, се откроява изграждането на автомагистрала “Хемус”. Преминаването на трасето на автомагистрала “Хемус” на територията на Община Плевен е от първостепенно значение за икономическото и социално развитие на Общината. Нейното изграждане ще предостави на общините в цялата Област възможност за бързи транспортни междурегионални и трансгранични комуникации, чрез осигурения достъп до международни летища (София и Варна) и морски пристанища (Варна). 
Община Плевен разполага с достатъчно енергийни мощности, които да задоволят настоящите и бъдещи нужди за развитие на промишлеността в региона. 
Повишаването на резултативността от направените инвестиции е свързано и с подобряването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. 
Използването на природния газ като алтернативен енергиен източник ще позволи не само подобряване на енергийната ефективност на местната икономика и битовия сектор, но ще допринесе съществено и за запазване на чиста екологична среда. 
Изградената до този момент газопреносна и газоразпределителна мрежа, както и плановете за нейното развитие, обвързани с конкретни срокове, осигуряват силно конкурентно предимство на Общината за привличане на нови инвестиции и развитие на индустрията в района. 
Управлението на отпадъците е съществен елемент от системата на инфраструктурата, опазваща околната среда. 
Община Плевен, съвместно с другите общини в областта, е разработила проект за изграждане на ново регионално депо за твърди битови отпадъци, включен в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците с период на изпълнение 2003 – 2007 г. Очакваше се депото да бъде финансирано и изградено до 2007 г.,  но едва през м. Ноември 2013 г. беше даден старт на изграждането на този обект.
Въпреки доброто образователно равнище в Общината, бързият темп, с който намалява населението в под трудоспособна възраст, ще изправи общината пред бъдещи проблеми, свързани с наличните човешки ресурси. 
Населението на територията на Община Плевен по постоянен адрес към м. март 2011 година е 129 781 души. На първо място се откроява силно изявеният урбанистичен център - гр.Плевен с население 106 011 жители. В него е концентрирано 40% от населението на областта. Той е седмият по големина град в България и има функции на централно селище в западната част на Северния централен район. Благодарение на него гъстотата на населението на територията на Общината – 160,42 души на кв.км., е една от най-високите за страната.  
На територията на община Плевен е изградена добре развита мрежа на здравеопазването. 
В град Плевен са съсредоточени по-голяма част от здравните и лечебни заведения на Плевенска област. Болничното обслужване на населението е осигурено с функционирането на един от националните университетски центрове. Въпреки натоварването му като център, обслужващ не само общината, но и редица области в Северна Централна България, около половината от дейността му е ангажирана с обслужване на населението на община Плевен. 
Община Плевен се характеризира с високо ниво на образователните услуги на глава от населението. Функционират 56 заведения на всички образователни нива, като 15 са държавни, а 41 общински. В петнадесет от селата има основни и начални училища. Данните разкриват сравнително устойчивост на броя на обучаемите, който въпреки тенденцията на намаляване, няма да претърпи съществени промени по време на плановия период. 
За постигане на равен достъп да качествено образование, обаче е необходимо да бъдат предприети мерки за обновяване на материалната база на училищата, което да включва както общата среда, така и въвеждането на информационните технологии в процеса на обучение. В особено голяма степен това се отнася до училищата извън общинския център. Подобни мерки, както и дейностите по отношение на социалната интеграция, ще осигурят намаление на ранното отпадане от обучение, както и стимулиране на обучението в по - горна степен на образователната система. 
Данните, предоставящи информация за дейностите и обектите в областта на културата, разкриват наличието на богата мрежа от културни институции с традиции и многобройни национални и международни изяви, разполагащи в повечето случаи със собствен сграден фонд и човешки ресурси. Паметниците на историческото наследство са многобройни и интересът към тях е изявен. Това е предпоставка и за развитието на съществуващия в Общината културно - познавателен туризъм, също опазване и обогатяване на културното наследство. Мрежата от читалища, особено тези, разположени в селата, следва да бъде използвана по-активно, но основните проблеми са свързани с необходимостта от рехабилитация на съществуващия сграден фонд и недостатъчното финансиране. 
Като част от социалната структура, спортните и младежки дейности заемат важна роля. Проблемите, които чакат своето решение в тази област, също са свързани с амортизирана материална база, както и със силно намалените източници за финансиране. 
 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи