Белене

Белене е селище с близо десет вековна история. Наличните данни определят  неговото възникване през 1086 година, когато част от павликянското население, след потушаване на Тракийското въстание напуска околностите на Пловдив и се заселва до разрушения и обезлюден древноримски кастел Димум.

Животът тук съществува от дълбока древност. В локализираните над 20 тракийски могили са открити пет културни пласта. Първите датират от късния неолит, продължават през бронзовата и медната епоха и са доказателство за непрекъснат живот по тези места в продължение на 1200 години. От ІV век пр.н.е. до началото на І-ви век от н.е. тези земи са обитавани от тракийско племе гети, наричано още димензи.

Община Белене е разположена в Свищовско-Беленската низина, в централната част на Дунавската равнина, непосредствено до река Дунав. По територия и населени места е една от малките общини в България.

Състои се от шест населени места – общинският център Белене и пет села (кметства) – с. Деков, с. Татари, с. Петокладенци, с. Кулина вода и с. Бяла вода. Община Белене граничи на запад с община Никопол, на изток с община Свищов и на юг с община Левски. Общината заема територия от 285 046 дка., от които 14 126 дка. са урбанизирана територия.

Община Белене е част от област Плевен, която попада в обхвата на Северозападния район на планиране - най-бедния регион в Европейския съюз. Започналата през 2008 г. икономическа криза се отразява крайно неблагоприятно по отношение развитието на област Плевен и в частност на община Белене, въпреки, че през 2012 г. започват да се наблюдават положителни тенденции в развитието на местната икономика.

Икономическият облик на общината се определя от състояние на отраслите „Селско стопанство”, „Промишленост”, „Строителство” и „Транспорт”. Водещ отрасъл е селското стопанство. Земеделски кооперации и частни земеделски сдружения развиват своята дейност във всички населени места. Специализирани са в производства, изискващи висока степен на механизация. Промишлеността е представена главно от машиностроене, текстилно, трикотажно и шивашко производство.

Промишлеността на територията на община Белене е сравнително развита. 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ:

Антична римска крепост "Димум";

„Правият камък“, некропол от 7 могили край с. Деков;

Паметниците на загиналите във войните граждани на община Белене, разположени в Парка на признателността и в църквата „Рождество на Блажена Дева Мария“ в гр. Белене и на площада в с. Татари;

Етнографските сбирки в Народните читалища „Христо Ботев-97“ в гр. Белене и "Виделина" в с. Деков.;

В района има интересни католическите и източно православни църкви. В католическия храм "Рождество на Бл.Дева Мария" се намира светилището, съхраняващо мощи на Блажения Еп.Евгени Босилков.

Природен парк „Персина” с обща площ 217 км², разположен по цялата дължина на Свищовско - Беленската низина, включително част от ограждащия стръмен дунавски бряг при Никопол и Свищов и всички български дунавски острови в тази част на река Дунав. Основната цел на създаването му е съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, и запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите му. Уникалността и голямата значимост на комплекс „Беленски острови“ е причина на 24.09.2002 г. да бъде обявено за Рамсарско място, което е най-голямото по площ в България - 6 898ха.

Резерват "Персински блата", обявен за такъв през 1981 г., с цел  запазване на типични дунавски блата и характерна блатна растителност, заедно с населяващите ги колонии от рибарки, чайки, корморани, чапли, диви патици и гъски. Общата му площ е 385,2 ха и включва следните територии: "Писченско блато" с площ 182 ха, "Мъртвото блато" с площ 122,6 ха и "Старото блато" с "Дульова бара" с площ 80,6 ха. От 1999 г. резерватът е прекатегоризиран в Поддържан резерват и е  влажна зона с международно значение. Резерватът е истински рай за многочислени колонии от блатни птици, гнездовище на немия лебед и уникално есенно сборище на черния щъркел за страната.

Природна забележителност "Персин-Изток", обявена със Заповед №1106/02.12.1981 г. на КОПС с площ 718,9 ха. Това са най-източните девствени места на о. Персин, представляващи непроходими мочурища и просторни стари върбово-тополови гори и съобщества от тръстика и папур. Природната забележителност е прекатегоризирана в Защитена местност през 2003 г.

Резерват "Китка" на о. Китка, обявен за такъв през 1981 г. и има обща площ 25,4 ха. Целта му е запазване на първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел.

Резерват "Милка", намиращ се на о. Милка, обявен е с цел запазване на първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел. Простира се на площ от 30 ха.

Защитена местност "Кайкуша" - Включва остатък от влажна зона в бившата Свищовско-Беленска заливна низина и е с площ 240 ха. Обявена е с цел запазването на естественото местообитание на редки водоплаващи птици и растителни видове, както и характерния облик на района.

Природна забележителност в местността "Плавала".

Защитена зона „Никополско плато”, находяща се в землището на гр. Белене и община Никопол, с площ 223 ха. Включена е в Натура 2000 BG0002074 за опазване на дивите птици.

Защитена зона „Комплекс Беленски острови”, разположена е в землището на гр. Белене и е с площ 689 ха. Включена в Натура 2000 BG0002017 за опазване на дивите птици.

Защитена зона „Свищовско-Беленска низина”, която се намира в землищата на гр. Белене и гр. Свищов и е с площ 544 ха. Включена е в Натура 2000 Да BG000208 за опазване на дивите птици.

Защитена местност „Киселец”, разположена е в землище на с.Кулина вода с площ 10 ха и е включена в Натура 2000 - BG0000247 „Никополско плато”.

На територията на Община Белене са разкрити и регистрирани над 36 археологически обекта от римски, ранносредновековни и средновековни селища. Сред най-атрактивните са: старата римска крепост на брега на р. Дунав - Античният кастел “Димум”; античните канали “Гърла” – западно и източно от Белене; останки от средновековното селище “Секуриска” край с. Бяла вода; “Правия камък” край село Петокладенци; некропол от седем могили край с. Деков и др.

В памет на загиналите във войните граждани на община Белене са построени три военни паметника – два в Белене (в Парка на признателността и в църквата “Рождество на Блажена Дева Мария”) и един в с. Татари (на градския площад).

Изградени са и функционират две католически църкви – “Рождество на Блажена Дева Мария” (1860 год.) и “Свети Антоан Падуански” (1893 год.) и една православна – “Свети Георги” (1874 год.).

Белене е родно място на Блажения Епископ Евгений Босилков. В църквата “Рождество на Блаженна Дева Мария” се намира Светилището с късче от мощите на Монсеньор Босилков – място за поклонение на вярващите католици. На централния площад на гр. Белене е поставена и паметна плоча в чест на Блажения Епископ.

Ефективно функциониращ център на културния живот в общината са читалищата. Най-голямото сред тях е Народно читалище “Христо Ботев-1892” - гр. Белене, което допринася в най-голяма степен за запазване на самобитния фолклор и традиции на местното население. Местните обичаи, песни и легенди се интерпретират от танцови състави, фолклорни групи към читалището и множество индивидуални изпълнители, носители на призови места и награди от национални и международни фестивали и събори.

Към НЧ “Христо Ботев – 1892” и към читалището в с. Деков са уредени музейни сбирки. Традиционни занаяти и форми на поминък са плетене на мебели от камъш, кошничарство, бъчварство, ковачество, даракчийство, плетене на рибарски мрежи, пчеларство, лов, риболов и др, някои от които вече не се практикуват.

Изпълнително бюро на Общински съвет на БСП – Белене

СТЕФАН НИКОЛОВ
ПЕТЪР ДУЛЕВ
ОТО ГАНКОВ
БИСТРА КРАЛЕВА
ЛИДИЯ СЛАВЧЕВА

Общински съвет на БСП – Белене

ПЕТЪР ДУЛЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАЛОЯН ПРОКОПИЕВ
МАРИЯН ПЪРВАНОВ
МАРГАРИТА ПЕТРОВА
НЕЛКА АНДРЕЕВА
ЛИДИЯ СЛЯВЧЕВА
ЦВЕТАНА ВРАЙКОВА
КАМЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА
БИСТРА КРАЛЕВА
ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ
ЮЛИЯ ФИЧЕВА
ГЕОРГИ ТРУШКОВ
ГЕОРГИ КИРИЦОВ
ОТО ГАНКОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
АТАНАС ИВАНЧЕВ

Списък на Общинската контролна комисия – Белене

МАРИЯ ЛИНОВА
МАРИЯ КОЕВА
ПЕНКА АРНАУДОВА

Председател на Младежко обединение в БСП – Белене – ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

Председател на Обединение на жените социалистки - МИЛЕНА МИХАЙЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА:
2011 Г.  – 2013 Г. – ПЕТЪР ИЛИЕВ ДУЛЕВ – БСП
2013 Г. – 2015 Г. – МОМЧИЛ  НЕДЯЛКОВ СПАСОВ – БЕЗПАРТИЕН, ИЗДИГНАТ ОТ БСП

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:
СТЕФАН ИЛИЕВ НИКОЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЛИДИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
НАДЯ КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА
РАДКА СИМЕОНОВА ДОНЧЕВА – МИТРИКОВА
СВЕТОСЛАВА ПАВЛОВА ХРИСТОВА
ЮЛИЯ ФИЧЕВА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК – С. БЯЛА ВОДА – ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи